ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ- ΘΕΜΑΤΑ


Υλικό για προετοιμασία ΚΠγ Α1-Α2

Προετοιμασία για το Α΄ επίπεδο - Βιβλίο μαθητή
(https://www.slideshare.net/secret/efGHid1UC917Eh)
Προετοιμασία για το Α΄ επίπεδο - Λύσεις
(https://www.slideshare.net/secret/efGHid1UC917Eh)

Βιβλίο προετοιμασίας
Βασικά Γερμανικά

Παλιότερα θέματα στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers_de.htm

Γραμματική και ασκήσεις Α1-Α2

Βιβλίο γραμματικής στα γερμανικά:
GRAMMATIKÜBUNGEN A1
GRAMMATIKÜBUNGEN A2

Γραμματική με μια ματιά (από το βιβλίο Menschen):
GRAMMATIKÜBERSICHT MENSCHEN A1 GRAMMATIKÜBERSICHT MENSCHEN A2

Επίπεδα Α1-Α2 από το ιστολόγιο Deutschlernerblog:

Από το ιστολόγιο Sprachkuko ασκήσεις για το επίπεδο Α1-Α2:
https://sprachekulturkommunikation.com/deutsch-lernen/deutsch-als-fremdsprache-uebungen-a1/
https://sprachekulturkommunikation.com/deutsch-lernen/deutsch-als-fremdsprache-uebungen-a2/
Από το παραπάνω ιστολόγιο θεματικό λεξιλόγιο:
https://sprachekulturkommunikation.com/deutsch-lernen/daf-wortschatz/

Ασκήσεις γραμματικής Α1-Α2:
http://mein-deutschbuch.de/niveau-a1.html